Wijziging Archiefwet - 2019
#1
Raadpleging (uittreksel) van akten mag vanaf 31 maart 2019:

> voor overlijdens: 50 jaar na aktedatum (was voorheen 100 jaar)
> voor huwelijken: 75 jaar na aktedatum (was voorheen 100 jaar)
> voor alle andere akten blijft de grens op 100 jaar liggen.

Dit volgens de wet van 31 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, artikel 186.
In een apart KB zal nog de toegang voor akten jonger dan 50 (overlijden), 75 (huwelijk) en 100 jaar (alle andere) voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden.

Bron: Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand

Opmerking (1): Het was voorzien dat de burgerlijke stand op 1 januari 2019 de Databank van Akten (DVA) zou in gebruik nemen. Een en ander is uitgesteld tot eind maart. De DVA voorziet in een komplete afschaffing van het papierwerk. Bij een huwelijk bvb zouden noch het bruidspaar, noch de ouders, noch de getuigen nog iets moeten ondertekenen. De elektronische handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand volstaat.

Opmerking (2): De termijn voor raadpleging van de bevolkingsregisters blijft 120 jaar zoals voorheen.

[NST]
Antwoord
#2
De wet zou m.i. vanaf 31 maart 2019 van kracht zijn en dus:
-Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar;
-Huwelijksakten na 75 jaar;
-Geboorteakten blijven 100 jaar beschermd;
-Bevolkingsregisters blijven 120 jaar beschermd.
Dat is goed nieuws voor genealogen. Om toch recentere registers te mogen inkijken kon tot nu toe een officiële toelating bekomen worden via de lokale Rechtbank van Eerste Aanleg m.n. de Familierechtbank.
Echter... men is blijkbaar iets vergeten te regelen: ik lees op op de website van de rechtbank in Antwerpen dat de wetgever de regelgeving inzake de burgerlijke stand gewijzigd heeft waardoor de familierechter niet langer bevoegd is om de toelating te verlenen. Momenteel heeft de regering nog niet beslist welke authoriteit in de toekomst bevoegd zal zijn...
Heeft iemand hierover meer informatie?
Antwoord
#3
RE: Wijziging Archiefwet - 2019
Tja, een collega heeft in het Gentse enkele gemeenten bezocht ivm de nieuwe archiefwet en steeds ongeveer hetzelfde antwoord gekregen waaruit bleek dat een fervente amateur-geoloog beter op de hoogte is dan de ter zake bevoegde ambtenaren : nog geen weet van veranderingen - ik kijk geregeld naar de desbetreffende blz van ons Rijksarchief :http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=over-ons&r=het-rijksarchief-in-het-kort&sr=wettelijk-kader en......Geduld moeten we hebben (en koesteren) Trouwens, deze wet is niet compleet er komt nog een aanhangsel. Hopelijk moeten we niet te lang wachten ! (bouwjaar °1932) Grts
HuhHuh
Antwoord
#4
Ik heb via een klacht bij FOD Justitie devolgende uitleg gekregen: "De wetgeving hierover is inderdaad gewijzigd. Het ontwerp van Koninklijk besluit dat de praktische uitvoering van de genealogische opzoekingen regelt is reeds opgemaakt. Het ontwerp heeft echter nog een lange weg af te leggen, gezien het nog voorgelegd moet worden aan o.a. de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

In afwachting van het Koninklijk besluit is de FOD Justitie van mening dat, onder voorbehoud van het advies van het parket hierover, de toelatingen van de familierechtbank, die nog geldig zijn in de tijd, nog uitgevoerd kunnen worden in de papieren registers van de burgerlijke stand.

Verder zoeken we naar een oplossing voor de overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de wet Modernisering burgerlijke stand (31/03/19) en de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit, om eventueel nieuwe toelatingen mogelijk te maken."
Antwoord
#5
(03/07/2019, 18:23)Dahlqvist schreef: Ik heb via een klacht bij FOD Justitie devolgende uitleg gekregen: "De wetgeving hierover is inderdaad gewijzigd. Het ontwerp van Koninklijk besluit dat de praktische uitvoering van de genealogische opzoekingen regelt is reeds opgemaakt. Het ontwerp heeft echter nog een lange weg af te leggen, gezien het nog voorgelegd moet worden aan o.a. de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

In afwachting van het Koninklijk besluit is de FOD Justitie van mening dat, onder voorbehoud van het advies van het parket hierover, de toelatingen van de familierechtbank, die nog geldig zijn in de tijd, nog uitgevoerd kunnen worden in de papieren registers van de burgerlijke stand.

Verder zoeken we naar een oplossing voor de overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de wet Modernisering burgerlijke stand (31/03/19) en de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit, om eventueel nieuwe toelatingen mogelijk te maken."
Men maakt het de genealogen wel erg moeilijk. Voorlopig (?) blijven sommige archivarissen keihard staan achter de oude archiefwet (100 jaar voor de burgerlijke stand, 120 jaar bevolkingsregisters). Gebruik van privé-fototoestellen zijn vaak niet toegelaten!

Hoe zit dat met de consultatie van de kiezerlijsten? Blijft dat op 100 jaar? Moet ik werkelijk wachten tot 2060? Maar dan zal ik er niet meer bij zijn!!!!! Gaat men het ook ons moeilijk maken voor doodsbrieven, bidprentjes, huwelijksaankondigingen, krantenknipsels enz.
Antwoord
#6
Betreft: Genealogische opzoekingen sinds 31 maart 2019 - Toelichting FOD Justitie

Gelet op de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische opzoekingen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het burgerlijk wetboek (31 maart 2019), heeft de FOD Justitie een verduidelijking gegeven. Je vindt de volledige tekst op de site van Vlavabbs.

Ik noteer hieronder alvast wat ik ervan weerhouden heb:

(1) De toelatingen die voor 31 maart 2019 door de rechtbanken van eerste aanleg werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te doen, zijn niet meer geldig en kunnen dus niet langer worden uitgevoerd.

(2) De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten van respectievelijk minder dan vijftig (overlijden), vijfenzeventig (huwelijk) en honderd (andere akten) jaar oud.

(3) Het Koninklijk besluit voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en het Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen is nog steeds in voorbereiding maar de ambtenaar van de burgerlijke stand kan (voorlopig) genealogische opzoekingen toestaan mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de persoon op wie de akte betrekking heeft.  Indien deze persoon overleden is, kan de toestemming van één van de erfgenamen volstaan.  Het is aan de verzoeker om de toestemming van de erfgenaam aan te brengen.

(4) Het is niet de bedoeling om de akten van de burgerlijke stand waarop de genealogische opzoekingen betrekking hebben te migreren naar de DABS (Digitaal Archief van de Burgerlijke Stand).  De genealogische opzoekingen worden dus beperkt tot de papieren registers van de burgerlijke stand (m.a.w. de akten opgemaakt voor 31 maart 2019).
Antwoord
#7
In het Belgisch Staatstblad van 7 augustus 2020 (eerste editie) verscheen de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. Artikel 29 (op pagina 58052) van die wet stelt dat:

“In afdeling 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:”

Citaat:“Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.”

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

Bron: Familiekunde Brussel
Antwoord
#8
Klik hier voor de laatste update bij het Rijksarchief
Antwoord