Wijziging Archiefwet - 2019
#7
In het Belgisch Staatstblad van 7 augustus 2020 (eerste editie) verscheen de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. Artikel 29 (op pagina 58052) van die wet stelt dat:

“In afdeling 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:”

Citaat:“Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.”

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

Bron: Familiekunde Brussel
Antwoord


Berichten in dit topic
Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 10/01/2019, 21:10
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Dahlqvist - 07/04/2019, 08:29
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Dahlqvist - 03/07/2019, 18:23
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door pvosselaer - 23/07/2019, 12:02
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 09/09/2019, 08:16
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 10/08/2020, 08:29