Forumreglement
 1. Door op enige wijze (actief of passief) aan dit forum deel te nemen, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven.

 2. Dit forum is eigendom van twee door de Vlaamse Overheid landelijk erkende cultureel-erfgoedorganisaties, zijnde:

  • Heemkunde Vlaanderen vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen met als ondernemingsnummer 0408.276.859, hierna afgekort tot HV.
  • Familiekunde Vlaanderen vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem met als ondernemingsnummer 0410.941.587, hierna afgekort tot FV.

 3. Het forum is bedoeld als een platform waar vragen, opmerkingen,... betreffende familie- en heemkunde kunnen geplaatst worden. Dit forum heeft als doelstelling de communicatie en informatie-uitwisseling tussen familiekundigen, heemkundigen en het brede publiek te bevorderen. Berichten die niet stroken met deze doelstelling kunnen verwijderd worden.

 4. HV en FV hebben op ieder ogenblik in samenspraak het recht dit forum geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. HV en FV kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen en/of de beëindiging van (een deel van) dit forum.

 5. De inhoud van de berichten wordt door derden geplaatst en valt dus buiten de aansprakelijkheid van HV en FV. HV en FV kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook (moreel of materieel), winstderving, verlies van gegevens, die zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidig forum.

 6. Iedereen kan aan het forum deelnemen na zich kosteloos geregistreerd te hebben. U dient daartoe over een geldig emailadres te beschikken. Eenmaal u aangemeld bent, kan u deelnemen aan dit forum. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve, niet-commerciële doeleinden. Ze zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verleent u het recht van inzage en correctie van deze gegevens.

  In geval van misbruik behouden HV en FV zich het recht voor om u (verdere) toegang tot het forum te weigeren. HV en FV hoeven deze beslissing niet te motiveren noch aan te kondigen.

 7. U dient zich ten allen tijde hoffelijk te gedragen. Beledigingen, vulgaire of opruiende taal, scheldwoorden, agressief gedrag, aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen en dergelijke meer zijn allen strikt verboden.

 8. Het is strikt verboden om racistische, antisemitische, discriminatoire, seksistische, pornografische en/of andere illegale teksten, afbeeldingen en/of bestanden te posten. Het is evenzeer verboden om een link naar dergelijke bestanden te plaatsen. HV en FV behouden zich het recht voor om dergelijke posts onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, te schrappen.

 9. Het forum mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Bij het aanbieden van producten en diensten behouden de eigenaars van het forum zich het recht toe dergelijke berichten te weigeren of onmiddellijk te verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging, omwille van het commercieel karakter ervan. Men mag ook de inhoud van het forum niet recupereren voor commerciële activiteiten (geen hergebruik van geplaatste foto’s voor andere publicaties, geen harvesting van gebruikersgegevens of fotomateriaal enzovoort).

 10. Personen die zich als spreker voor een voordracht in verband met heemkunde of familiekunde wensen aan te bieden, kunnen hiervoor terecht op www.sprekerslijst.be.

 11. Het is strikt verboden de persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer, adres, leeftijd, enz.) van levende personen kenbaar te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

 12. Wanneer u iets online plaatst op het forum, verbindt u zich ertoe om daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling van dwingend recht.

 13. Als u de aanwezigheid van een illegale post zou vaststellen, dan kan dit melden via info@heemkunde-vlaanderen.be of info@familiekunde-vlaanderen.be. Ook voor andere klachten of vragen in verband met dit forum kan men op deze e-mailadressen terecht.

 14. Gelieve steeds de indeling van het forum na te leven. Kijk eerst goed na waar uw post thuishoort alvorens hem online te plaatsen. HV en FV behouden zich het recht voor om uw post te verplaatsen.

 15. We raden u ten zeerste af om persoonlijke gegevens zoals uw adres of emailadres kenbaar te maken op het forum. Bepaalde zoekrobots schuimen immers het internet af op zoek naar emailadressen.

 16. Dit reglement kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie van wettelijke evoluties, de werking van de organisaties en de doelstellingen van het forum. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij kenbaar worden gemaakt.